Imprimir
Twittear

Publicado en

Afonso VII, rei de Galicia*

 

 

CarlosBarros

Universidade de Santiago de Compostela

 

 

��������������� � toda unha faza�a publicar 121 anos despois, e en galego, a obra do p�rroco de Vedra e logo represaliado defensor do cabido de Santiago, Antonio L�pez Ferreiro: Don Alfonso VII, rey de Galicia, y su ayo el conde de Traba (1885). Edici�n oportuna, e necesaria, polo que ten de recuperaci�n da memoria historiogr�fica dun reinado esquecido, xustamente agora cando o debate sobre as identidades nacionais en Espa�a xira, en exceso, � redor da (s) monarqu�a (s), privilexiando nomeadamente �no cadro do retorno da vella historia- o nivel institucional como factor determinante dos acontecementos e procesos hist�ricos.

 

��������������� Superestructuras pol�ticas que, � preciso recordalo, manifestan profundas realidades desemellantes de orde social, o que nos leva a diferenciar conceptualmente o ininterrompido �a�nda que minguante- �reino medieval de Galicia� dos escasos �a�nda que significativos- �reis medievais de Galicia�. Remitindo, por conseguinte, a formaci�n de Galicia como nacionalidade hist�rica, reco�ecida polo titulo VIII da Constituci�n espa�ola, � continuidade material, econ�mica e cultural, dun reino social m�is que �s avatares, �s veces caprichosos, dunha oligarqu�a nobiliaria na procura do maior poder posible, apoi�ndose cando � precisa base social do reino de Galicia, en tempos de inestabilidade e fragmentaci�n�� pol�tica.

���������������

Rei propio

 

 

��������������� L�pez Ferreiro, consecuentemente co t�tulo da s�a obra, relata os feitos pol�ticos que aconteceron mentres Afonso Raim�ndez, nacido en Caldas de Reis de dona Urraca, filla de Afonso VI, tam�n galego e rei de Galicia, Le�n e Castela (1040-1109). Criado no reino de Galicia pola familia de Pedro Froilaz, conde de Traba, cabeza danobreza laica, � proclamado, por iniciativa do seu aio, rei de Galicia en 1109, logo de morrer o seu av� e ter denunciado o Papa como inv�lida a voda �incestuosa� da s�a nai Urraca, primeira herdeira de Afonso VI, con Afonso de Arag�n o Batallador. En 1111 ser� solemnemente coroado por Xelm�rez na catedral de Santiago, que o ratifica de novo como rei de Galicia a finais de 1116, consolidando deste xeito a variable e dif�cil alianza Traba-Xelm�rez en favor da causa do neno rei �ti�a 4 anos en 1109- na guerra civil con Dona Urraca polo control de Galicia e, sobre todo, a sucesi�n no trono de Le�n e Castela, que inclu�a formalmente Galicia e Asturias, unificado por vez primeira nos tempos dos seus bisav�, Fernando I (1037-1065), e av�,Afonso VI (1072-1109).

 

��������������� � ano seguinte desta terceira e derradeira proclamaci�n galega como rei do protexido dos Traba, asinan nai e fillo o pauto do Tambre, engadindo Toledo, recuperado � Islam polo seu av�, � reino de Galicia, entre os estados que lle correspond�an desde xa � noso Afonso VII para os puidese gobernar �insiste o autor no libro que introducimos- con �completa soberan�a e independencia�. A finais deste ano de 1117, resolta a revolta social de Compostela, entrar� o neno rei en Toledo, considerando esaxeradamente L�pez Ferreiro que, desde ent�n, Afonso VII �no se chamou Rei de Galiza tan s�, sen�n de Espa�a�. Dando incluso por practicamente terminado o seu libri�o, se ben non ser� ata 1126 cando, pola morte da s�a nai, � investido Afonso de Galicia como rei de Le�n e Castela. �mbolos dous reinos da meseta norte dividiranse outra volta a s�a morte en 1157, non sen antes ser proclamado, en 1135, Afonso VII na catedral agora de Le�n �onde est� enterrado- Imperator totius Hispaniae. Unha importante e temper�n tentativa de reconstrucci�n goticista, que abrangu�a partes do Pa�s Vasco e de Catalu�a -pero non Portugal-, celebrada despois xeralmente pola historiograf�a nacionalista espa�olae tam�n recentemente, a�nda quesemelle paradoxal, por unha historiograf�a nacionalista galega que v�n de reinterpretar e reivindicar o imperio leon�s do s�culo XII como unha feliz expansi�n do reino de Galicia.

 

��������������� De a� a orixinalidade desta obra publicada en 1885 referida a un rei propio de Galicia, activo como tal -por medio dos seus mentores- entre 1109 e 1126,tradicionalmente desco�ecido pola historiograf�a espa�ola, que v�n considerando,ata o d�a de hoxe, a dona Urraca como �nica ra��a de Le�n e Castela -e polo tanto de Galicia- neses convulsos anos 1109-1126, tomando claramente partido pola filla de Afonso VI contra os partidarios de Afonso VII, cuxa realeza soamente se reco�ece entre 1126 e 1157, polo que antes � nomeado m�is que nada como Infante, no que curiosamente tam�n cae alg�n documentoredactado polos seus promotores.

 

��������������� Foi algo habitual na historiograf�a galega desde s�culo XIX, independentemente das diferencias ideol�xicas, distinguir reis privativos de Galicia, antes e despois do indiscutible Garc�a (1065-1072). Benito Vicetto divide tam�n en dous per�odos, anterior e posterior � ano 1126,o reinado de Afonso VII, que describe como �monarqu�a galaica� e �imperio espa�ol�, respectivamente.O mesmo fai Manuel Murgu�a con Ordo�o II (914-924): primeiro rei de Galicia e logo rei de Le�n, que inclu�a � anterior, escribe na s�a inacabada Historia de Galicia. A muller deste rei galego de Le�n do s�culo X, Aragonta, abandonada por el e refuxiada ata a s�a morte no mosteiro de Salceda de Caselas, recibe tam�n de L�pez Ferreiro a cualificaci�n de �reina gallega�. A historiograf�a galeguista do s�culo XX continuou xustamente esta distinci�n que afecta a reinados enteiros ou, con frecuencia, a confortable sala de espera para un reinado territorial m�s extenso, que non sempre chegou.

 

Nova vella historia

 

��������������� O noso autor utiliza como fonte principal a Historia Compostel� na edici�n latina (a cr�nica non ser� publicada en castel�n ata 1950) de Henrique Fl�rez (1765), contrastada coa versi�n do s�culo XIV que se conservaba na catedral de Santiago. Tam�nbota man do An�nimo de Sahagun e algunha outra documentaci�n que se reproduce no Ap�ndice do libro. Tanto Vicetto (1872) como Murgu�a (1898) xa utilizaran a Historia Compostel� para falar do primeiro arcebispo de Santiago, ning�n deles tivera por tanto o mesmo obxecto que L�pez Ferreiro nesta obra. A verdade � que sobre Afonso VII como rei de Galicia non dispomos a�nda hoxe dunha monograf�a actualizada desde un enfoque m�is social e global. Nin tan sequera existe unha colecci�n documental m�is completa relacionada con este rei de Galicia, antes de se transformar no emperador leon�s. Esperamos que a reedici�n da obra de L�pez Ferreiro contrib�a a animar a outros historiadores a superar tales deficiencias.

 

��������������� O problema que te�en en com�n as cr�nicas medievais e a historiograf�a decimon�nica, que hoxe volve con forza na historia escrita pensando nun p�blico virtualmente interesado polos pasados nacionais, � certo reduccionismo -para nosoutros inaceptable-da historia colectiva �s �grandes figuras� da historia, e os seus contextos pol�ticos, institucionais, xur�dicos e militares. �Nova vella historia� que leva � lector -e a mi�do � propio historiador; non � caso de Don Antonio- a perderse entre unha manchea de nomes e lugares, datos e datas. No tema que nos ocupa, o perigo � extraviarse entre as idas e voltas dos actores individuais, das s�as alianzas e pautos, que afectaban directamente � formaci�n, separaci�n e anexi�n dos diferentes e solapados reinos. Calquera se marea entre tantas rupturas e reconciliaci�ns do fillo coa nai, do conde de Traba con Xelm�rez, de Urraca co seu home Afonso de Arag�n (cinco reconciliaci�ns detecta o autor), e tam�n dos veci�os, c�engos e cabaleiros de Compostela e a s�a terra, co seu se�or bispo.

 

��������������� Unha virtude do libro de L�pez Ferreiro � que esclarece abondo as confusas e revoltas novas que ve�en na Historia Compostel�, resumindo, ordenando e clasificando os datos segundo o seu obxecto de estudio, seguindo a nova historiograf�a positivista: a m�is avanzada do mundo (occidental) a finais do s�culo XX. Coet�neo de Ranke, o p�rroco de Vedra foi pioneiro e mestre dunha historia feita �con documentos�, o que non lle impediu escoller temas e fontes, e interpretar os datos de acordo coa s�a ideolox�a, igual que fixo desde Alema�a o fundador desta tendencia historiogr�fica, Leopold von Ranke, sen faltar por suposto a certa deontolox�a profesional (naquel ent�n, en formaci�n). Formado na Escuela Superior de Diplom�tica, recen creada en Madrid, tivo Antonio L�pez o reco�ecemento como historiador erudito por parte da historiograf�a galega (Murgu�a) e espa�ola (Men�ndez Pelayo).

 

��������������� Outra cousa � que, m�is dun s�culo despois, te�amos ou non a obriga cr�tica de po�er de manifesto a falta dun enfoque m�is social da historia, que est� m�is presente noutras obras do autor; dito doutra maneira: o papel do conxunto do reino de Galicia, entendido como espacio socio-cultural, nese drama de reis, condes e bispos, tan ben descrito polos autores da Compostel� e compendiado por L�pez Ferreiro e outros (en especial nas biograf�as de Xelm�rez). Estamos obviamente propo�endo unha nova acepci�n de �reino�, documentada hist�rica e historiogr�ficamente, que a�nda non v�n nos diccionarios. Estes soen entender restrictivamente �reino� como �territorio o Estado con sus habitantes sujetos a un rey� (DRAE) ou �territorio gobernado por un rei� (DRAG), confundindo �reino� (espacio) con �reinado� (tempo), eliminando da historia os reinos sen reis privativos como foi Galicia na meirande parte das idades medieval e moderna.

 

Ollada rexionalista

 

��������������� O rexionalismo pol�tico e historiogr�fico de L�pez Ferreiro levoulle a tratar � reino de Galicia do s�culo XII como unha patria, pa�s e naci�n, en plena Restauraci�n centralista e canovista, a pesar da s�a co�ecida devoci�n medular pola patria espa�ola, derivada do seu tradicionalismo cat�lico, antiliberal e filocarlista, que lle permit�a vincular doadamente �patria grande� con �patria chica�. Anticipando, en 1885, o enfoque de �El Regionalismo� (1889) de Alfredo Bra�as -22 anos m�is novo- como parte dos seus anovados �ideales de reorganizaci�n pol�tica y social de Espa�a�, ben diversos do federalismo e o confederalismo de ra�z liberal e revolucionaria.

 

��������������� O feito certo de que o noso c�engo historiador baseara a identidade de Galicia nas instituci�ns tradicionais, Igrexa e Monarqu�a, en lugar da �da s�a etnia, costumes, h�bitat� como fac�a Murgu�a (Ram�n Villares), non resta m�rito �s seus traballos sobre a historia medieval de Galicia, pero obr�ganos, co pretexto da segunda edici�n da s�a obri�a sobre Afonso VII, a actualizar e afondar -desde embaixo- na s�a interpretaci�n, partindo incluso da s�a selecci�n de datos, condicionados de entrada polos tres autores da haxiograf�a do primeiro arcebispo compostel�n. Defensor sempre de Diego Xelm�rez, L�pez Ferreiro, adorna as s�as calidades con axeitadas citas dos seus bi�grafos e tam�n c�engos compostel�ns, Nuno, Hugo mailo franc�s Xiraldo, que o presentan como o �escudo�, �patr�n� e �facho� de Galicia, titor e xefe de t�dolos galegos: Gallicianorum dux et tutor. Non chega tan lonxe o autor gabando, en 1885, � conde de Traba cando o relaciona as� mesmo coa patria e o pa�s galego. Pero deixa ben claro, seguindo a cr�nica de Xelm�rez, que ser� a unidade final de �mbolos dous l�deres da nobreza galega, � redor de Afonso Raim�ndez, o que far� posible que o reino de Galicia te�a primeiro un rei de seu, e logo un emperador en Le�n. Pedro Froilaz, facedor e titor do rei neno, xura amizade aDiego Xelm�rez e reparto de cargos na Corte galega: �Respecto da entronizaci�n do Infante Don Afonso, e da distribuci�n das dignidades e cargos da s�a Casa, xuro obrar con V�s de com�n acordo mentres o tiveramos no noso poder�.

 

Rei e nobreza

 

��������������� Est� claro que o derradeiro rei privativo de Galicia �, como os que o precederon, unha creaci�n pol�tica da alta nobreza laica e da Igrexa, o que non quer dicir, naturalmente, que unha e outra non act�en conxuntamente como clase dirixente dunha sociedade feudal, espacial eculturalmente diferenciada, que, no s�culo que segue, dar� lugar a un idioma oficial e unha literatura propios, que brillar�n nunha Corte de Castela, que xa non estar� �no noso poder�. O feito de que a identidade ling��stica de Galicia se formara nos s�culos XII-XIII nas d�as beiras do r�o Mi�o, independentemente da pertenza da vella Gallaecia sueva a dous reinos e coroas diferentes, ratifica a sabida dimensi�n sobreestructural das d�biles e transitorias monarqu�as medievais, s�ntomas e consecuencias de complexos, variables e diversos fen�menos de formaci�n nacional, que responden a causas m�s fondas e de longa duraci�n, inseparables polo demais da incidencia social e cultural dos resultados finais das loitas das elites polo poder territorial na pen�nsula ib�rica.

 

��������������� Antonio L�pez Ferreiro aposta, como a maior parte dos historiadores galegos que se interesaron por aquel per�odo, polo partido nobiliario-eclesi�stico que enarboraba a Don Afonso contra Dona Urraca, asegurando que era �a causa popular en Galiza; a que espertaba o entusiasmo das masas, e a considerada como �nica soluci�n xusta e proveitosa ao benestar xeral do pa�s�. Proseguindo coa Historia Compostel� narra as� como Afonso VII � recibido (novembro de 1116) en Santiago de Compostela como rei de Galicia, por �case todos os habitantes�, os homes presentando armas � xeito de homenaxe, as mulleres cantando a coro loanzas � �novo Rei�, proclamado por segunda vez na catedral. O caso � que estes mesmos gozosos compostel�ns non tardar�n semanas en levantarse en armas contra Xelm�rez, o conde de Traba e o rei de Galicia, co interesado apoio inicial de Dona Urraca.

 

Rei e revolta

 

��������������� A cuesti�n � que, desde a revolta comunal de Compostela en 1117 ata a revolta irmandi�a de 1467 (expresi�n final do verdadeiro e permanente reino medieval de Galicia), vasalos e cidad�ns, campesi�os, artes�ns, burgueses, c�engos e cabaleiros da baixa nobreza saber�n aproveitar as guerras feudais e pol�ticas da aristocracia (especialmente o baleiro de poder xerado polas conxunturas de �dous Reis�), para rebel�rense contra os seus amos ��� preciso recordar que Galicia era daquela unha sociedade feudal?- con posibilidades de �xito. O que provocaba indefectiblemente que os se�ores e reis en disputa se uniran, durante un tempo, para restablecer unha orde social volta do rev�s, que xa non vai ser igual que antes: as� constru�an tam�n o pa�s as clases populares.

 

��������������� Durante o reinado galego de Afonso VII (1109-1126) ter�n lugar dous levantamentos populares que terminan indo na s�a contra, na medida en que �an contra os seus apoios feudais e conselleiros pol�ticos en Galicia. A irmandade campesi�a do Ribeiro de 1111 que pon cerco, converxendo cunha liga de pequenos nobres da Terra de Santiago, a Afonso Raim�ndez e a familia de Traba, que recen o nomeara rei de Galicia, na fortaleza do Castro de Mi�o, co sost�n circunstancial e aproveitado do bispo de Santiago, celoso do dominio que exerc�a Pedro Froilaz sobre o rei neno. � cabo reconc�lianse t�dolos se�ores e reis afectados pola revolta (Xelm�rez e o conde de Traba,Urraca e o seu fillo), renuncian � vinganza contra os cabaleiros rebeldes que levaran ent�n � rei novo de Galicia � castelo de Pena Corneira. Logrando as� a s�a liberaci�n, procedendo axi�a a s�a primeira coroaci�n na catedral de Santiago. Nada lamenta m�is o autor da biograf�a galega de Afonso VII que estas disidencias internas de tipo social, que se volver�n a repetir aumentadas, en 1117, na propia Compostela, capital pol�tica de Galicia xa naquel ent�n.

 

��������������� Procurando nun principio o sost�n pol�tico, agora da ra��a Urraca, os cidad�ns rebeldes �entre eles salientan a Compostel� e L�pez Ferreiro uns �conspiradores� do cabido, inimigos de Xelm�rez- toman o control da cidade e derrocan o pazo de Xelm�rez. � fin p��ense a ben todos, como en 1111, Urraca regala como proba da nova alianza a Xelm�rez a cabeza de Santiago Alfeo,coa que bispo e ra��a entran con grande cerimonia en Santiagosendo recibidos, segundo os autores da Historia Compostel�, ou sexa Feitos de Don Diego Xelm�rez, primeiro arcebispo de Santiago (nome completo), no medio dun �indescritible� gozo e grande emoci�n do xent�o, comenta o noso c�engo case oito s�culos despois. De seguido ter� lugar o famoso �pauto do Tambre� que confirma o poder en Galicia do seu fillo como monarca privativo, e o sit�a na li�a de sa�da como herdeiro de toda a Coroa de Le�n e Castela co adianto das�a soberan�a persoal sobre Toledo.

 

��������������� Nun e outro caso, 1111 e 1117, o fortalecemento dunha monarqu�a galega xorde como a mellor �soluci�n� para unificar � clase se�orial e facer volver �s vasalos en revolta � obediencia se�orial. O asunto � que os seus promotores, e posiblemente os seus aparentemente silenciosos s�bditos, sempre viron como ocasional e temporal a entronizaci�n dun rei galego: ti�an a vista posta no precedente �reino de reinos� con capital en Le�n de Afonso VI, base dunha ulterior expansi�n imperial, como sabemos. O breve e superestructural reino de Galicia de Traba e Xelm�rez foi, en definitiva, tanto a revelaci�n e afirmaci�n dun reino social de Galicia �realmente existente�, o territorio humanizado da formaci�n de Galicia como nacionalidade medieval, como a plataforma pol�tica para a reconstituci�n dunha macro entidade estatal de �mbito peninsular, continuadora do preterido e chorado Estado visigodo.

 

Rei breve

 

��������������� D�as cuesti�ns atrancaban, no s�culo XII, o sustento popular � estratexia da aristocracia en prol dunha monarqu�a galega, no momento da maior plenitude dos sistema social que aquela representaba:

 

��������������� 1) A minor�a de idade do rei Afonso VII que ter� de 4 a 12 anos na fase m�is conflictiva social, militar e politicamente do seu reinado galego (1109-1117). O que facilitou a s�a instrumentaci�n como parte esencial dos proxectos pol�ticos e eclesi�sticos de Traba e Xelm�rez, imped�ndose deste xeito a funci�n arbitralque fixo posible certa cohesi�n social e, xa que logo, a persistencia da instituci�n mon�rquica � longo da historia, cando non a s�a desfeita ou imposible consolidaci�n en intres determinados.

 

��������������� 2) A tendencia desta nobreza da Galicia lucense (que educa sen d�bida a Afonso Raim�ndez para herdar o seu av� e nai gobernando totius Hispaniae desde Toledo) a procurar o poder na Corte de Le�n e Castela, a diferencia da nobreza da Galicia bracarense que constituir� pronto (1139) un novo reino en base � condado portucalense do reino da Galicia de Afonso VII, cuxo primeiro rei foi o seu curm�n Afonso Henr�quez. Afonso R. Castelao considerou en Sempre en Galiza unha �traiz�n a Galicia� o que fixo Xelm�rez �seguindo � conde de Traba, lembremos- � crear �un Emperador para Toledo en vez de formar un Rei para Compostela�. Pola contra, Camilo Nogueira d�lle audazmente a volta � argumento, en 2001, reivindicando �s reis galegos de Le�n e Castela (Afonso VI, Afonso VII, Fernando II, Afonso IX) como reis de Gallaecia, para anoxo non tanto dos ep�gonos de Don Ram�n Men�ndez Pidal como dos asturianos e leoneses celosos das s�as historias rexionais que lexitiman as instituci�ns auton�micas de hoxe. Sen d�bida, c�mpre unha s�ntese interpretativa deste vello debate sobre o reino de Galicia que nos congracie coas realidades hist�rica e actual, sen por iso contentarnos co horizonte rexionalista conservador de L�pez Ferreiro e Bra�as, cuxos proxectos historicistas estar�an hoxe sobradamente satisfeitos coa Constituci�n autonomista de 1978.

 * Pr�logo � reedici�ne traducci�n do libro de Antonio L�PEZ FERREIRO, D. Afonso VII, Rei de Galiza, e o seu aio o Conde de Traba (1885), Noia, Editorial Toxosoutos, 2006.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad